The Urethane Blog

D2000

Polyoxypropylene Diamine 2000 mw

M2070

Methoxypoly(oxyethylene/oxypropylene)-2-propylamine

T403

Polyoxypropylene triamine 440 mw

T5000

Polyoxypropylene diamine 5000 mw

D230

Polyoxypropylene Diamine 230 mw

D400

Polyoxypropylene Diamine 400 mw

M2070 Epoxy Hardener

Methoxypoly(oxyethylene/oxypropylene)-2-propylamine